Inici

Articles

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu de l'Estat espanyol que es correspon amb l'educació secundària des de la implantació de la LOGSE al maig de 2006, encara que aquest sistema funcionava amb les anteriors lleis des de 1997. Comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions.

És la continuació de l'Educació primària i l'última de les etapes d'educació obligatòria. El títol de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Per als alumnes que no la superen existeixen els Programes de Formació i Inserció (PFI).

Què és l'ESO

Es tracta d'uns estudis obligatoris

Durada: 4 cursos

Horari: L'horari de cada grup es concreta a l'inici de curs seguint el marc horari següent:

  • Matins: de dilluns a divendres de 8 a 14,30 hores

Títol: Graduat en Educació Secundària

Sortides:

  • Batxillerat
  • Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Programes de garantia social o món laboral

   

Línies: 2 grups a primer, segon, tercer i quart d'ESO

Control i vigilància dels alumnes: Control d'assistència i de puntualitat diari. Trucades telefòniques a casa en cas de faltar. Control i vigilància als patis. 1r cicle i 2n cicle separats. Previsió de treballs en cas d'absència de professors. Control disciplinari a través de les Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC).

Butlletins de notes personalitzats: Fem una avaluació inicial i 3 de trimestrals. Lliurem informes d'avaluació amb comentaris i amb l'històric de l'alumne, i a més, a 1r d'ESO els donem personalment als pares.

Relació personal amb les famílies: Presentació del centre als nous alumnes i pares durant la preinscripció. Reunions de pares abans de l'inici de curs (setembre). Agenda escolar personaltizada del Ribot. Comunicats família-institut. Tutors individuals. Facilitat d'accés als tutors i contactes telefònics. Reunions amb el tutor/a. Cartes, notes informatives, circulars...

Activitats motivadores: A més de les classes normals, durant l'any realitzem diverses activitats, festes, sortides, exposicions, viatges, diades i jornades culturals per motivar i ensenyar altres aspectes que contribueixen positivament en l'evolució dels alumnes.

Treballem la diversitat: Tenim un Pla d'Acció Tutorial. Disposem d'una aula d'acollida, d'tenció individual i psicopedagògica. Entrevistes individuals amb els alumnes.

Projectes i celebracions

Celebracions

Al llarg del curs tindran lloc diverses celebracions, coincidint amb dates assenyalades del calendari:

• Castanyada
• Festa de Nadal
• Carnestoltes
• Fira gastronòmica
• Setmana de la dona
• Festa de Sant Jordi
• Jornades esportives
• Festa de final de curs.

L'assistència i participació de l'alumnat a les diferents activitats que es realitzin cada curs és obligatòria.

Projectes

Projecte "Àgora"

El curs 12-13 s'inicia un nou projecte a 1r d'ESO amb els objectius de reforçar les competències bàsiques (sobretot la comunicativa, la matemàtica i l'aprendre a aprendre), millorar la convivència i el clima d'aula, i fomentar la cohesió social i la implicació de les famílies en les activitats educatives del centre.

Projecte "Així som!"

El curs 14-15 s'inicia un nou projecte a 3r d'ESO amb els objectius de reforçar les competències bàsiques (sobretot la comunicativa, la capacitat de recerca i l'ús de les TIC), millorar la convivència i el clima d'aula, i fomentar la cohesió social i la implicació de les famílies en les activitats educatives del centre.

Projecte de lectura

Amb els objectius de fomentar el gust per la lectura i potenciar la capacitat de comprensió i l'expressió lingüística en l'alumnat de l'ESO, a través de diverses obres que connectin amb la sensibilitat, experiències i interessos de l'alumnat, hem planificat un projecte transversal al llarg de tota l'etapa d'ESO.

Treball de síntesi i projecte de recerca

Durant el mes de juny, els alumnes de 1r, 2n i 3r de l'ESO realitzaran el Treball de Síntesi, i a 4t d'ESO es realitza el Projecte de recerca. Es tracta d'un conjunt d'activitats interdisciplinàries, relacionades amb les diferents àrees del currículum. Arribat el moment, rebreu informació detallada dels continguts, horaris i metodologia d'aquests treballs. Els temes són els següents:

1r ESO: Coneixem la nostra ciutat i el seu passat. El món ibèric
2n ESO: Coneixem la nostra ciutat i el seu passat. El món medieval
3r ESO: La Colònia Vidal. La Revoluació industrial
4t ESO: El tema és escollit per l'alumnat sota el guiatge del professorat

Avaluacions

Avaluacions i lliurament de notes

Al llarg del curs es realitzen quatre sessions d'avaluació:
Avaluació inicial: durant el mes d'octubre, amb l'objectiu de valorar el nivell d'aprenentatge i adaptació al curs dels alumnes.
Avaluacions trimestrals: es faran tres avaluacions, i les notes es lliuren abans de les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu, respectivament.
Avaluació final: durant el mes de juny, amb l'objectiu de decidir la nota de curs de cada matèria; així com decidir els alumnes que promociona de curs.
Proves extraordinàries: un cop acabada l'avaluació final, aquells alumnes que tinguin matèries no superades, tenen l'oportunitat de fer una prova de suficiència per a recuperar-les.

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat